Fraktionsklausur – Haushalt

Klausurtagung zum Haushalt.